Πληροφορίες για την ΕΕΜΦ

Τηλέφωνο: 210-3355186

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eemf@eeft.gr

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) ιδρύθηκε το 1965. Ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό της ΕΕΜΦ (ή στη διεύθυνση www.eeft.gr\katastatiko eemf.pdf), τελευταία τροποποίηση το 1974.

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη «Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD) ή Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με την ICOLD και τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

 

Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

Για μια πιο διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, κατεβάστε την παρουσίαση από τον σύνδεσμο http://www.eeft.gr/EEMF 2010.ppt).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Φράγμα Σισανίου ύψους 34m Νομός Κοζάνης

Φράγμα Σισανίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ