Πλαίσιο κειμένου:

Για επικοινωνία

Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων

Μέσω ΔΕΗ-ΔΥΗΠ

Αγ. Κωνσταντίνου 11

104 31 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210-3355186

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eemf@eeft.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό ή έκτακτο μέλος στην Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων,  διατίθενται Αιτήσεις Εγγραφής, τις οποίες παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στην Επιτροπή. Επίσης διατίθενται Αιτήσεις Εγγραφής εταιρειών ως εκτάκτων μελών της ΕΕΜΦ.

Επίσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις υφιστάμενες Ομάδες Εργασίας ή έχετε προτάσεις για νέες Ομάδες Εργασίας.